1. Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Enjoy Cakes. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Enjoy Cakes te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

 

2. Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Enjoy Cakes zijn vrijblijvend. Enjoy Cakes accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Enjoy Cakes behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn in euro’s steeds inclusief BTW en exclusief bezorg of verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De bezorgkosten worden per overeenkomst berekend via Google Maps en dienen tegelijkertijd voldaan te worden.

 

3. Bestellingen en annuleringen

Door het ondertekenen van een aanbieding, het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Enjoy Cakes behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling. Bij annulering door klant geldt dat Enjoy Cakes de volgende staffel kan hanteren.

Bij annulering tot 28 dagen van tevoren zal 75% van het tot dan toe voldane bedrag worden teruggestort.
Bij annulering tot 21 dagen van tevoren zal 50% van het tot dan toe voldane bedrag worden teruggestort.
Bij annulering tot 14 dagen van tevoren zal 25% van het tot dan toe voldane bedrag worden teruggestort.
Bij annulering binnen 7 dagen van tevoren vervalt het recht op terugbetaling.

4. Leveringen

Enjoy Cakes zal steeds streven naar correcte levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder punt 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Enjoy Cakes ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De te leveren goederen kunnen afwijken van de voorbeelden in de fotoboeken en de webshop, hiervoor kan Enjoy Cakes niet verantwoordelijk worden gesteld. Aan het ontwerp kunnen geen rechten worden ontleend. Enjoy Cakes mag te allen tijde het ontwerp naar eigen inzicht aanpassen of veranderen indien dat de constructie ten goede komt.
Enjoy Cakes blijft eigenaar van het ontwerp en behoud zich daarmee het recht voor om beeldmateriaal van het ontwerp op welke manier dan ook te publiceren.

 

5. Borg

Indien van toepassing wordt er ten aanzien van de gebruikte standaards, constructiematerialen en/of accessoires een borg gerekend vanaf € 50,-.
Alle gebruikte materialen, dienen binnen 5 werkdagen te worden geretourneerd aan Enjoy Cakes. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht op teruggave van de betaalde borg.
Indien van te voren overeengekomen kunnen de gebruikte materialen door Enjoy Cakes worden opgehaald tegen een vergoeding van € 0,50 per gereden kilometer, berekend via Google Maps.
Bij beschadiging of vermissing van een of meerdere onderdelen wordt het verschuldigde bedrag in mindering gebracht op de betaalde borg.

 

6. Betaling

De klant voldoet bij Enjoy Cakes aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punten 3 en 5 bedoelde overeenkomst, middels contante betaling vooraf. In het geval dat Enjoy Cakes een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien(14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van Enjoy Cakes. Enjoy Cakes behoud het recht om de overeengekomen levering op te schorten tot volledige betaling is ontvangen.

 

7. Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Enjoy Cakes over naar de klant, zodra de aflevering op het afgesproken afleveradres heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt 6, bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

 

8. Klantgegevens

Indien de klant aan Enjoy Cakes opgave doet van een adres is Enjoy Cakes gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt 6. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan:

Enjoy Cakes, Voorstraat 45, 3201 BA Spijkenisse, info@enjoy-cakes.nl

 

9. Aansprakelijkheid

Enjoy Cakes is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Enjoy Cakes is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Enjoy Cakes komen. Enjoy Cakes draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van niet door haar ingeschakelde derden draagt Enjoy Cakes eveneens geen verantwoordelijkheid. Enjoy Cakes is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Enjoy Cakes, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Enjoy Cakes. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Enjoy Cakes uitgesloten.

 

10. Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Enjoy Cakes te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 1 uur na aflevering bij Enjoy Cakes te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

 

11. Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen kan aan Enjoy Cakes niet worden toegerekend, als deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, pandemie, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. In geval van overmacht is annulering van de opdracht niet mogelijk, maar zullen er in goed overleg nieuwe afspraken worden gemaakt.

 

11. Rechten

Alle contacten en transacties met Enjoy Cakes geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Enjoy Cakes. Niets uit uitgaven of publicaties van Enjoy Cakes mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Enjoy Cakes.

 

12. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Enjoy Cakes en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.